Miljörätt

Miljörätten handlar ofta om att ansöka om tillstånd eller dispens eller att klaga på störande verksamhet. Behöver du hjälp i ett miljöärende, så tveka inte att kontakta Rättsakutens jurister.

Vad är miljörätt?

Miljörätten är det rättsområde som reglerar personers agerande i förhållande till den yttre miljön. Det innefattar bland annat frågor om reglering av miljöfarliga verksamheter, skydd av naturområden och hushållning med mark och vatten. Hälsoskydd och djurskydd brukar också räknas till miljörätten.

Ansökan och anmälan

En stor del av miljörätten är uppbyggd kring förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt. För den enskilde innebär detta att miljörätten ställer krav på ansökningar och anmälningar till olika förvaltningsmyndigheter.

En sådan ansökan eller anmälan kan till exempel avse:

  • Strandskyddsdispens
  • Biotopskyddsdispens
  • Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • Tillstånd till vattenverksamhet

Tillsyn och rapporter

En annan del av miljörätten består av regler om hur en verksamhet ska bedrivas. Detta gäller både verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig och annan verksamhet.

I denna del är tillsynsmyndigheternas roll central. Tillsynsmyndigheterna granskar om verksamheter bedrivs på ett korrekt sätt. För den enskilde innebär detta att tillsynsmyndigheten gör besök eller ställer frågor. I vissa fall finns krav på att den enskilde ska skicka in rapporter till underlag för tillsynen.

Grannar och andra berörda

Det är inte bara den enskilde verksamhetsutövaren och det allmänna – stat och kommun – som berörs av en verksamhet. Miljörätten har på många sätt sin grund i grannelagsrätten, det vill säga rätten som reglerar förhållandet mellan grannar. Grannar och andra enskilda som berörs av en verksamhet kan dels vara med och påverka vid en prövning av en dispens eller ett tillstånd, dels kräva skadestånd.

Unikt för miljörätten är att föreningar kan anses berörda och kan få rätt att överklaga beslut eller inleda ett ärende. Det krävs dock att föreningen har som huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, inte är nystartad och har ett visst antal medlemmar.

Regler på olika nivå

I svensk rätt är miljöbalken den centrala lagen inom miljörätten. Det finns också omfattande internationella regleringar och många av de svenska reglerna har sitt ursprung i internationella konventioner och EU-bestämmelser, bland annat:

  • Ett EU-direktiv som reglerar hantering av avfall och planering av avfallshanteringen och som ligger till grund för delar av miljöbalken och avfallsförordningen.
  • Ett EU-direktiv som reglerar handel med utsläppsrätter och som ligger till grund för lagen om handel med utsläppsrätter.
  • REACH-förordningen. En EU-förordning som reglerar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.
  • Ett EU-direktiv som reglerar vattenkvalitet och tillgång på vatten och som ligger till grund för delar av miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen.
  • Århuskonventionen. En FN-konvention om bland annat allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och som ligger till grund för delar av miljöbalken.

Kontakta oss idag för konsultation