Skiljemannarätt

Svensk och internationell skiljemannarätt

Skiljemannarätt avser när en tvist prövas genom en så kallad skiljeklausul istället för en domstol. Det sker ofta inom internationell handel, där parterna på förhand bestämmer om hur och var eventuella tvister skall prövas. Detta kallas för forumklausuler.

Parterna kan t.ex. också avtala om att det skall vara Internationella Handelskammaren – ICC–  i  Paris eller Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut som skall pröva en eventuell tvist genom en så kallad skiljeklausul istället för en domstol.

testamente, testamente mall, skriva testamente,, testamente regler, testamente pris, förvara testamente, upprätta testamente, testamente formkrav

Skiljedom är ett tidseffektivt sätt att lösa en tvist på. Ibland är det billigare än allmän domstol, bland annat med tanke på att domen inte går att överklaga på materiella grunder.

Skiljeförfarandet

Skiljeförfarandet har en rad fördelar jämfört med en vanlig domstolsprocess. Såsom t.ex. att en skiljedom kan överklagas formellt men inte materiellt och att processen därför ofta också går snabbare. En skiljedom är, till skillnad från en vanlig dom, inte heller offentlig. Detta kan många gånger vara mycket värdefullt, eftersom det innebär att företagets goodwill inte skadas.

Att få sin tvist avgjord av skiljemän som har särskilda erfarenheter av näringslivet kan givetvis också vara en möjlighet med stora fördelar.

Skiljeförfarandet har dock också nackdelar, såsom kanske framför allt att detta att få sin tvist avgjord av skiljemän är ofta dyrt. Skiljeförfarandets fördelar bör därför alltid vägas mot dess nackdelar vid valet av process.

Skiljemän

Det är vad de personer som skall lösa tvisten genom ett skiljeförfarande kallas, de är oftast advokater eller rådmän.

Vid ordinärt skiljeförfarande så har man tre skiljemän. Respektive parter i tvisten utser inledningsvis varsin skiljeman, vilka sedan i sin tur tillsammans utser den tredje skiljemannen.

  • Om parterna har kommit överens om detta sedan tidigare så kan antalet skiljemän vara fler än tre
  • I vissa fall så kan ett förenklat skiljeförfarande användas, då avgörs tvisten av enbart en skiljeman

Under hösten 2019 lanserade Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) sin innovativa SCC-plattform för ärendehantering. Plattformen är obligatorisk för all kommunikation som involverar SCC och används för kommunikation och fildelning mellan parterna och deras ombud, SCC och domstolen. Efter skiljedomen tillhandahåller plattformen en arkivtjänst. Plattformen har nu 400 användare och har fått beröm för att göra skiljeförfaranden mer effektiva och transparenta. Med tanke på SCC:s dominerande ställning för icke-ad hoc svenska sittande skiljeförfaranden kommer detta tekniska steg att få en markant inverkan på skiljeförfarandet i Sverige. Detta, i kombination med de senaste ändringarna av den svenska skiljedomslagen för att modernisera och förbättra en redan etablerad lagstiftning, är ett bevis på Sveriges ambition som en av de främsta jurisdiktionerna för internationell skiljedom.

Den svenska lagen om skiljeförfarande (Svenska lagen om skiljeförfarande) 1 trädde i kraft den 1 april 1999. Även om Sverige inte formellt antog UNCITRAL Model Law (1985) (Model Law (1985) 2 ), var den en viktig inspirationskälla vid utformningen av svenska lagen om skiljeförfarande. Som en följd av detta innehåller lagen om skiljeförfarande i stor utsträckning identiska eller liknande bestämmelser som modellagen (1985). 

Den svenska skiljedomslagen bör därför inte ge några större överraskningar, även om det finns vissa drag, som skiljer sig från modellagen (1985). Den svenska lagen om skiljeförfarande moderniserades nyligen med det uttalade syftet att göra svenskt skiljeförfarande mer tillgängligt för utländska användare och att locka internationella skiljeförfaranden till Sverige. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2019.

Skiljemannarätt med Rättsakuten

Behöver du hjälp av skiljemän för att lösa en tvist? Rättsakuten har god erfarenhet att repersentera klienter vid Stockhoms handelskammares skiljedomsinstitut-SCC, och ICC i Paris samt i Stockholm. Kontakta  oss gärna, vi har stor erfarenhet av skiljedom och skiljemannarätt såväl som själva processen – skiljeförfarande.

Kontakta oss idag för konsultation