Upphandlingsrätt

Upphandlingsrätt handlar om hur en offentlig upphandling ska gå till och leverantörer som är missnöjda kan överpröva upphandlingsbeslut eller kräva skadestånd. Behöver du hjälp i en upphandlingstvist? Kontakta Rättsakutens jurister!

Vad är upphandlingsrätt?

Upphandlingsrätt är det rättsområde som reglerar offentlig upphandling. Offentlig upphandling är processen för ett inköp som utförs av en myndighet eller annan företrädare för den allmänna sektorn och som är avsett att täcka ett större behov.

Krav på särskilt förfarande

Genom upphandlingsrätten ställs krav på särskild förfarande vid offentlig upphandling. Syftet är att främja ett effektivt användande av skattemedel och att främja fri rörlighet inom EU och fri konkurrens.

Kraven gäller inte alla upphandlingar i den allmänna sektorn. Det ställs två grundläggande krav, nämligen

  • att upphandlingen genomförs av en upphandlande myndighet och
  • att värdet uppgår till minst tröskelvärdet.

En upphandlande myndighet är en statlig eller kommunal myndighet. Med myndighet jämställs en beslutande församling i en kommun eller ett landsting eller ett så kallat offentligt styrt organ. Det finns flera olika tröskelvärden och de anges i upphandlingsdirektivet. Bland annat gäller tröskelvärdet 134 000 EUR för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter och 207 000 EUR för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter under den centrala nivån.

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande

Det finns flera olika särskilda förfaranden som en upphandlande myndighet kan använda sig av. Det vanligaste är ett öppet förfarande. Då får alla leverantörer lämna anbud. Den upphandlande myndigheten presenterar ett förfrågningsunderlag och alla leverantörer som vill kan lämna anbud. Den upphandlande myndigheten prövar sedan om leverantörerna uppfyller kraven i underlaget och väljer leverantören som erbjuder varorna eller tjänsterna till lägst pris.

Ett selektivt förfarande innebär att leverantörer kan ansöka om att få delta i upphandlingen och att den upphandlande myndigheten sedan bjuder in vissa anbudssökande som sedan får lämna anbud. Ett förhandlat förfarande innebär att den upphandlande myndigheten bjuder in utvalda leverantörer för att förhandla om deras anbud.

Överprövning och skadeståndstalan

En leverantör som är missnöjd med en offentlig upphandling kan ansöka om överprövning vid förvaltningsrätten. Leverantören kan klaga för att den anser att tilldelningsbeslutet är felaktigt eller för att den upphandlande myndigheten på något annat sätt genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

En leverantör som lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet genomfört en upphandling i strid med upphandlingslagstiftningen kan kräva skadestånd. Ansökan om skadestånd ska väckas vid tingsrätten och det måste ske inom ett år från att avtal ingåtts mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller från att avtalet ogiltigförklarats av domstol.

Kontakta oss idag för konsultation